Klauzula informacyjna dla  klientów Zespołu  Obsługi Placówek Oświatowych w Górze Kalwarii

Od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


W związku z tym informuję, że

1)  przetwarzanie danych w  Zespole  Obsługi Placówek   Oświatowych  w  Górze Kalwarii

      jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z

      przepisów prawa.

2) administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor   Zespołu  Obsługi Placówek  w

    Górze  Kalwarii,  ul. Ks. Sajny 4,

3) kontakt z inspektorem ochrony danych:  iod@gorakalwaria.pl, tel. 22 736 38 26,

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c i art. 9 ust.

    2 lit. g RODO,

5) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do

    uzyskania danych  osobowych na podstawie przepisów prawa,

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa

    zgodnie z rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie

     instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie

     organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn.

      zm.).

7) posiadają Państwa prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

    prawo ich do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również

     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, to

    przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na

     zgodność przetwarzania z prawem

9) posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami  współpracującymi z Zespołem  Obsługi Placówek Oświatowych w Górze Kalwarii

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest   Dyrektor   Zespołu  Obsługi Placówek Oświatowych  w  Górze Kalwarii z siedzibą   Góra Kalwaria,  ul. Ks. Sajny 4

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -  iod@gorakalwaria.pl, tel.22 736 38 26

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat a w przypadku odprowadzania składek do ZUS 50 lat,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

 

 

 

28.10.2013

13:27

Małgorzata

            Szkoły                                          Przedszkola
   
  
              
Placówki niepubliczne