Apel do rodziców w związku z zapowiadanym strajkiem nauczycieli

Szanowni Państwo, ze względu na planowany „ogólnopolski strajk nauczycieli”, który ma rozpocząć się 8 kwietnia, informujemy, że do strajku planują przystąpić następujące przedszkola i szkoły, dla których gmina Góra Kalwaria jest organem prowadzącym:

1. Samorządowe Przedszkole Integracyjne w Górze Kalwarii,
2. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Czersku,
3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księcia Janusza w Górze Kalwarii,
4. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku,
5. Szkoła Podstawowa im. Feliksa Kapackiego w Cendrowicach,
6. Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Coniewie,
7. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu,
8. Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Czachówku,
9. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brześcach,
10. Szkoła Podstawowa w Baniosze,
11. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach.

W wymienionych szkołach oraz przedszkolach nie będzie możliwe zapewnienie kompleksowej opieki pedagogicznej dla dzieci do nich uczęszczających, będą w nich natomiast odbywały się zajęcia o charakterze edukacyjno - opiekuńczym. Niemniej zwracamy się do tych z Państwa, którzy mają taką możliwość, z prośbą o zapewnienie w dniach strajku opieki nad dziećmi we własnym zakresie i nieposyłanie ich w okresie strajku do wymienionych 11 szkół i przedszkoli.

Prosimy o śledzenie na bieżąco strony internetowej www.gorakalwaria.pl oraz profilu Gmina Góra Kalwaria na Facebooku.

Informacja dla rodziców i opiekunów dzieci do lat 8

W związku ze strajkiem w oświacie, rodzice dziecka, które jeszcze nie ukończyło 8 lat, mogą przedłożyć swojemu pracodawcy wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego wraz z oświadczeniem o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły. Bowiem zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2017 poz. 1368) zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60), lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem.

Zasiłek, o który mogą wystąpić zarówno ojciec jak i matka dziecka, wypłacany jest w wysokości zasiłku chorobowego, czyli 80 proc. wynagrodzenia. Istotna przy tym jest okoliczność, aby w czasie zamknięcia szkoły lub przedszkola inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym nie mogli opiekować się dzieckiem.

Jeżeli rodzic jest zatrudniony, to wniosek o wypłatę dostarcza swojemu pracodawcy, natomiast jeżeli prowadzi działalność gospodarczą składa go do najbliższego oddziału ZUS. Dokumenty, które należy złożyć w swoim zakładzie pracy niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego to oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki oraz wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15A.

W przypadku, gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS (np. w przypadku działalności gospodarczej), należy złożyć ZAS-36, czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat i dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników albo ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych oraz ZAS-36. Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej www.zus.pl albo w osobiście w oddziale lub inspektoracie ZUS.

Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 188 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Dodatkowe zajęcia w Ośrodku Kultury i na basenie podczas strajku nauczycieli

Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii przygotował ofertę dodatkowych zajęć dla dzieci, których rodzice nie będą w stanie sprawować nad nimi opieki w związku z planowanym strajkiem nauczycieli. Dziećmi zaopiekują się instruktorzy Ośrodka. W kinie (ul. ks. Sajny) przewidziano projekcie filmów dla dzieci starszych w wieku od IV klasy szkoły podstawowej (kino będzie czynne od godz. 8.00 do 14.00). Natomiast w siedzibie Ośrodka Kultury przy ul. por. Jana Białka 9 będą przygotowane projekcje dla dzieci młodszych – w wieku do III klasy szkoły podstawowej (Ośrodek również będzie czynny w godz. 8.00-14.00).

Z kolei na basen za 1 zł (wejście za okazaniem legitymacji szkolnej) zaprasza dzieci Ośrodek Sportu i Rekreacji (ul. Pijarska 119). Pływalnia będzie otwarta dla uczniów strajkujących w gminie placówek w godz. 7.30-16.00.

Do rodziców, którzy zdecydują się na przywiezienie dzieci do Ośrodka Kultury lub na basen zwracamy się z prośba o zapewnienie im wyżywienia.

 

 

Klauzula informacyjna dla klientów Zespołu  Obsługi Placówek Oświatowych w Górze Kalwarii

Od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


W związku z tym informuję, że

1)  przetwarzanie danych w  Zespole  Obsługi Placówek   Oświatowych  w  Górze Kalwarii

      jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z

      przepisów prawa.

2) administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor   Zespołu  Obsługi Placówek  w

    Górze  Kalwarii,  ul. Ks. Sajny 4,

3) kontakt z inspektorem ochrony danych:  iod@gorakalwaria.pl, tel. 22 736 38 26,

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c i art. 9 ust.

    2 lit. g RODO,

5) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do

    uzyskania danych  osobowych na podstawie przepisów prawa,

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa

    zgodnie z rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie

     instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie

     organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn.

      zm.).

7) posiadają Państwa prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

    prawo ich do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również

     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, to

    przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na

     zgodność przetwarzania z prawem

9) posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

28.10.2013

13:27

Małgorzata

            Szkoły                                          Przedszkola
   
  
              
Placówki niepubliczne