• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

Zespół wykonuje następujące zadania:

1. Przygotowuje i przedstawia Burmistrzowi i Skarbnikowi Miasta i Gminy zbiorczy projekt planu finansowego szkół/przedszkoli;
2. Sprawuje obsługę organizacyjną i ekonomiczno – administracyjną szkół oraz wykonuje zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół;
3. Prowadzi rejestr oraz przygotowuje dokumentację i przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy do dokonania lub odmowy wpisu do ewidencji placówek      publicznych/niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostki jamorządu terytorialnego;
4.  Reprezentuje interesy obsługiwanych szkół/przedszkoli wobec organów Gminy Góra Kalwaria;
5. Pełni rolę centrum informacyjnego w zakresie spraw administracyjnych, finansowych i kadrowych dla obsługiwanych szkół/przedszkoli;
6. Zapewnia racjonalne wykorzystanie przyznawanych środków finansowych w obsługiwanych szkołach/przedszkolach;
7.  Sporządza analizy dotyczące stanu majątkowego, realizacji planów finansowych i zatrudnienia;

Zadania te Zespół realizuje m. in. poprzez:

1. Inicjowanie i przygotowywanie dla potrzeb organów Gminy Góra Kalwaria propozycji rozwoju polityki społecznej, wychowawczej i finansowej w zakresie oświaty;
2. Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej oraz banku danych dla potrzeb obsługiwanych szkół / przedszkoli;
3. Nadzór i uzgodnienie projektów arkuszy organizacyjnych szkół/przedszkoli;
4. Koordynowanie współpracy dyrektorów obsługiwanych szkół/przedszkoli;
5. Opracowanie projektów przepisów gminnych w zakresie oświaty;
6. Współpracę z Referatem Inwestycji w zakresie prowadzenia inwestycji oświatowych;
7. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań i informacji na podstawie arkuszy organizacyjnych i planów finansowych poszczególnych szkół/przedszkoli;
8. Zapewnienie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursów na stanowiska dyrektorów szkół /przedszkoli;
9. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem szkół/przedszkoli, szczególnie w zakresie spraw finansowych i administracyjnych;
10. Zapewnienie obsługi technicznej i organizacyjnej postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego;
11. Organizowanie dowozu uczniów;
12. Organizację obsługi finansowo – księgowej, dokonywanie wypłat, wynagrodzeń i innych należności oraz ich   ewidencjonowanie;
13.  Archiwizowanie dokumentacji;
14. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy.